Werksituatie in tijden waarin het coronavirus heerst

Momenteel treden veel veranderingen op, ook als het gaat om werk. Veel werknemers kunnen hun werkzaamheden misschien thuis oppakken, maar voor lang niet iedereen ligt deze mogelijkheid open. Omdat er momenteel veel verandert, schreven wij deze blog in het kader van verschillende arbeidssituaties.

Werktijdverkorting

Toen het coronavirus uitbrak, steeg het aantal aanmelding dat het UWV kreeg voor een vergunning voor werktijdverkorting drastisch. Werktijdverkorting houdt in dat de werknemer voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering krijgt, zolang de niet gewerkte uren een gevolg van een gebrek aan arbeid is dat is veroorzaakt door een bijzondere situatie. Dit leek voor werkgevers en werknemers de ideale oplossing, omdat werkgevers minder werk hebben voor hun werknemers, maar werknemers wel de afgesproken uren in het arbeidscontract doorbetaald krijgen vanuit de WW-uitkering. Omdat het aantal aanmeldingen voor een vergunning voor werktijdverkorting zo is gestegen, en deze regeling niet ontworpen is voor dergelijk grootschalig gebruik, heeft het Ministerie nieuwe maatregelen aangekondigd in de persconferentie van 17 maart 2020, waardoor de maatregel van werktijdverkorting niet zal worden aangewend in de huidige coronacrisis.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

De maatregel die de werktijdverkorting tijdelijk gaat vervangen is het zogenaamde Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel ziet op tegemoetkoming, door het compenseren van omzetverlies, voor werkgevers. De tegemoetkoming bestaat uit het vergoeden van maximaal 90% van de loonkosten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk het verwachten van tenminste 20% omzetverlies en het committeren dat de werkgever geen ontslag aan zal vragen op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers. Hoeveel de tegemoetkoming bedraagt hangt af van hoeveel omzet wegvalt. Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever. Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij het wegvallen van 100% van de omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.

Veel werkgevers hebben al een aanvraag gedaan voor een vergunning voor werktijdverkorting. Nu deze niet zal worden ingezet, wordt de aanvraag automatisch omgezet in een aanvraag voor het noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Deze tegemoetkoming kan in ieder geval voor de duur van drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens drie maanden.

Zelfstandig ondernemers

Voor zzp’ers stelt het kabinet een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Gemeenten voeren deze regeling uit. Voor de duur van drie maanden kunnen zelfstandigen, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. In deze tijdelijke bijstandsregeling is voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Belasting

Ondernemers die getroffen zijn, kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting . De invorderingen zullen direct stoppen en de invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit percentage geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

Werkweigering uit angst voor besmetting

In het geval dat er bij een werknemer angst bestaat voor het Corona-virus dan is dit in principe onvoldoende reden om thuis te blijven. Indien een werknemer (lichte) griepverschijnselen heeft is het advies van het RIVM om thuis te blijven. Op dat moment treedt dan ook het reguliere proces omtrent ziekte en verzuim in werking. Voor wat betreft de gevallen waarin de werknemer zonder griepverschijnselen thuis wil blijven en dit niet te combineren is met de arbeid die de werknemer normaliter zou verrichten, bestaat in hele beperkte gevallen de optie om dan ook het loon niet langer door te betalen op basis van art. 7:628 lid 1 BW. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, zo moet de oorzaak van de werkweigering niet gelegen zijn in omstandigheden die binnen de macht van de werkgever liggen.

Thuiswerk

Werkgevers dienen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent ook dat werkgevers moeten nadenken over een virusprotocol en thuiswerkmogelijkheden, maar wat als dit niet gebeurt? Op grond van artikel 7:611 BW zijn werkgever en werknemer verplicht zich als goed werkgever en goed werknemer te gedragen. Wat dit precies inhoudt, staat niet in de wet. Het kan natuurlijk zijn dat een werknemer graag thuis zou willen werken door angst voor besmetting, maar een werkgever niet genoeg middelen tot zijn beschikking heeft om dit toe te kunnen laten. Hier wordt een afweging gemaakt tussen het belang van de gezondheid van de werknemer en het belang van continuïteit van de bedrijfsvoering van de werkgever. Wat zwaarder weegt, is natuurlijk altijd afhankelijk van de situatie.

BMKB-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat garant voor kredieten aan ondernemers door middel van de BMKB borg. Hierdoor kunnen ondernemers makkelijker geld lenen van kredietverstrekkers, bijvoorbeeld banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier vertrekt. Er geldt nu een verruimingsregel, waardoor de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75% verhoogd wordt. Bedrijven hebben dan dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Deze regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’, met een looptijd tot twee jaar. Deze verruiming is essentieel  voor liquiditeit van kleine ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Bovenstaande informatie is natuurlijk vrij algemeen. In elke situatie moet er anders gehandeld worden en wij begrijpen dat dit erg lastig kan zijn. Bergman juridisch adviesbureau is bereid om samen met u te kijken naar uw huidige arbeidssituatie en te streven naar een oplossing. Voor meer informatie of vragen kunt u contact op nemen door te mailen naar info@bergmanjuridisch.nl of te bellen naar 050-785 22 82.