Rechtspersonen

Een rechtspersoon is een juridische entiteit die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. Rechtspersonen bezitten rechtspersoonlijkheid, wat inhoudt dat zij hun eigen rechten en plichten hebben, net zoals natuurlijke personen. Bekende voorbeelden van privaatrechtelijke rechtspersonen zijn de Besloten Vennootschappen (BV), Naamloze Vennootschappen (NV), stichtingen en verenigingen. Rechtspersonen verschillen van elkaar wat betreft de manier van oprichting, hun juridische kenmerken en aansprakelijkheid. Het is belangrijk om te weten wat deze verschillen precies inhouden, voordat u de rechtsvorm kiest waarin u uw bedrijf of organisatie wilt opstarten.

Een BV of NV oprichten

Plan uw intake en start direct een online oprichting van een BV of NV.

Een Stichting oprichten

Plan uw intake en start direct een online oprichting van een stichting.

Starten maatschap/VOF

Plan uw intake en start direct een maatschap of VOF.

Vereniging oprichten

Plan uw intake en start direct een uw (formele) vereniging.

Kenmerken van verschillende rechtspersonen

De vereniging en stichting hebben geen winstoogmerk, wat inhoudt dat zij geen winst mogen maken en dus ook geen winstuitkeringen mogen doen aan hun leden, donateurs of oprichters. Een kenmerkend verschil tussen verenigingen en stichtingen is dat een vereniging leden mag hebben, in tegenstelling tot een stichting. De opbrengsten die men ontvangt dienen te worden uitgegeven ten behoeve van het in de statuten omschreven doel. Het doel van een stichting zal dus ook heel anders zijn dan dat van een voetbalvereniging. Zo zal Stichting Wakker Dier zich in willen zetten voor bevordering van het welzijn van dieren en een voetbalvereniging heeft als doel om de sport voetbal te faciliteren voor een bepaalde doelgroep.

Een belangrijk kenmerk van de BV en NV is dat er binnen beide rechtspersonen aandelen in de onderneming kunnen worden verdeeld. Bij een BV zijn deze aandelen niet vrij overdraagbaar en kunnen deze dus in beginsel niet zomaar aan derden worden verhandeld. Bij een NV zijn de aandelen doorgaans niet verbonden aan een naam, maar aan een toonder. Dit betekent dat wie het aandeel in handen heeft, geacht wordt eigenaar te zijn daarvan. De NV is dus een stuk onpersoonlijker en anoniemer dan de BV.
Rechtspersonen

Oprichting

De vereniging en stichting dienen bij notariële akte te worden opgericht. Deze akte bevat onder andere de statuten, waarin de doelstelling dient te worden omschreven. Een vereniging kan ook zonder notariële akte worden opgericht, maar dan zijn de bestuurders hoofdelijk (dus persoonlijk) aansprakelijk voor alle schulden die de vereniging heeft. De BV en NV dienen allebei ook bij notariële akte te worden opgericht. Voor de oprichting van een BV geldt dat er geen startkapitaal nodig is. Bij de NV ligt dit anders, daar is een startkapitaal van €45.000 nodig, naast de bijkomende notariskosten.

Aansprakelijkheid

Indien de vereniging of stichting is opgericht bij notariële akte, zijn bestuurders in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Bij hoge uitzondering kunnen bestuursleden alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, namelijk als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur zijn taken niet goed heeft vervuld, heeft gehandeld in strijd met de statuten of een puinhoop heeft gemaakt van de financiële administratie met een faillissement tot gevolg.

Voor de BV en NV geldt eveneens dat bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn voor de schulden, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bestuurders verantwoorden hun beleid binnen een BV en NV door middel van een jaarrekening, waarin de winst- en verliesrekening van dat jaar vermeldt staat en het jaarverslag waarin het gevoerde beleid wordt verantwoord.

Overweegt u om zelf een onderneming te starten?

Bergman Juridisch Adviesbureau voorziet u graag van een gedegen advies omtrent welke ondernemingsvorm het beste bij u past.