Huurrecht

Het huurrecht omvat alle rechtsregels wat betreft de huurovereenkomst. Indien u een studentenkamer, woning of bedrijfspand huurt, zult u te maken krijgen met het huurrecht. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand? Wanneer mag de verhuurder uw huur verhogen? En in hoeverre mag u als huurder de woning of het pand verbouwen? Dit zijn enkele voorbeelden van juridische kwesties die geregeld worden in het huurrecht. Hieronder leest u wat het huurrecht precies inhoudt en welke rechtsregels hierbij komen kijken.

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt in het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als volgt:

“Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.” – Art. 7:201 lid 1 BW

Het huurrecht is relatief recht, wat inhoudt dat de verbintenissen zoals vermeld in de huurovereenkomst alleen gelden binnen de rechtsrelatie die de verhuurder en huurder met elkaar zijn aangegaan. Daarnaast is de huurovereenkomst vormvrij en hoeft deze dus niet schriftelijk vastgelegd te worden. Een mondelinge huurovereenkomst is wettelijk bindend, echter wel moeilijker te bewijzen. Zoals de juridische definitie van de huurovereenkomst aangeeft, is de verhuurder verplicht om een (gedeeltelijke) zaak, zoals een kamer, woning, of pand, in gebruik te stellen van de huurder. Tegelijkertijd is de huurder verplicht om hier een tegenprestatie voor te leveren, vaak in de vorm van het betalen van een huurbedrag. Zowel de verhuurder als de huurder hebben echter nog aanvullende rechten en plichten die worden vastgelegd in de huurovereenkomst zelf.
Huurrecht

Rechten en plichten van de verhuurder

De verhuurder is verplicht om zorg te dragen voor grote reparaties en onderhoud van de verhuurde zaak. Indien de verhuurder gebreken hieraan niet verhelpt, heeft de huurder het recht om de betaalverplichting op te schorten totdat de verhuurder het herstel heeft voldaan. Soms geldt in dergelijke gevallen zelfs een schadevergoedingsplicht voor de verhuurder, bijvoorbeeld wanneer de gebreken toe te rekenen zijn aan de verhuurder of wanneer de gebreken reeds aanwezig waren bij het aangaan van de huurovereenkomst en hier over gezwegen is door verhuurder. Hiernaast heeft de verhuurder, afgezien van het eerste jaar, elk jaar het recht om de huurprijs te verhogen. De huurder kan hier schriftelijk bezwaar tegen indienen bij de huurcommissie.

Rechten en plichten van de huurder

De huurder heeft ook enkele verplichtingen. Zo dient de huurder zich als een “goed huurder” te gedragen. Indien de huurder hiertoe in gebreke blijft, wordt dit beschouwd als een wanprestatie wat kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Ook dient de huurder de verhuurder in de gelegenheid te stellen om dringende werkzaamheden uit te voeren indien dit nodig is. Daarnaast mag de huurder de gehuurde zaak slechts veranderen bij schriftelijke toestemming van de werkgever, of door het creëren van een mogelijkheid tot het ongedaan maken van deze verandering. Het onderverhuren van de zaak is alleen mogelijk indien de verhuurder hier redelijkerwijs geen bezwaar tegen heeft en dit niet verboden is onder de huurovereenkomst. Onderhuurders hebben in beginsel geen enkel recht met de verhuurder, ook al gelden hier enkele uitzonderingen voor.

Kamerhuur en verhuur van een bedrijfspand

De rechtsbepalingen omtrent kamerverhuur en het verhuren van bedrijfspanden verschillen enigszins van de algemene regels. Zo kan de verhuurder van een kamer de huurovereenkomst opzeggen in een proefperiode van 9 maanden, zonder hierbij gebonden te zijn aan wettelijke opzegginsgronden. Wat betreft het verhuren van een bedrijfspand, is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de huurovereenkomst in beginsel wordt afgesloten voor een minimum duur van 5 jaar, om te voorkomen dat ondernemers investeringen niet terug verdienen door het beëindigen van de overeenkomst vanuit de verhuurder. Na een automatische verlenging van de huurovereenkomst tot 10 jaar, zal de overeenkomst voortzetten voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Het beëindigen van de huurovereenkomst van een bedrijfspand is om deze redenen ook moeilijker dan een alternatieve vorm van een huurovereenkomst.

Beëindigen van de huurovereenkomst

Het beëindigen van de huurovereenkomst kan op verschillende manieren:

  1. Van rechtswege: wanneer de huurder overlijdt (dit mag pas twee weken na overlijden!)
  2. Beëindiging met wederzijds goedvinden
  3. Ontbinding door de rechter: wanneer de huurder verplichtingen niet nakomt
  4. Opzegging door (ver)huurder: de opzegtermijn voor de huurder bedraagt de tijd tussen twee huurbetalingen, terwijl hier strengere eisen aanzitten voor de verhuurder

Heeft u juridisch advies nodig over uw huurovereenkomst?

Komt u er niet uit met (ver)huurder over een huurrechtelijke kwestie? Neem dan direct contact met ons op!