Oprichten van een rechtspersoon

new partnership PFADEQR
.

Als u een eigen onderneming wilt oprichten, dan dient u een rechtsvorm te kiezen. Een rechtsvorm is eigenlijk de juridische status van een onderneming. Elke rechtsvorm heeft andere juridische regels met betrekking tot bijvoorbeeld de aansprakelijkheid. Bij het kiezen van een rechtsvorm dient u met verschillende zaken rekening te houden.

Eenmanszaak

De meest gekozen rechtsvorm is een eenmanszaak. Dit is een rechtsvorm waarbij één persoon de eigenaar is, die verantwoordelijk is voor de gehele onderneming. Dit betekent echter niet dat de eigenaar geen personeel in dienst mag nemen, dit mag namelijk wel. Het oprichten van een eenmanszaak geschiedt bij de Kamer van Koophandel. De onderneming dient ingeschreven te worden in het Handelsregister.

Aansprakelijkheid

Als u een eenmanszaak wilt oprichten, dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Dit betekent dat kosten ook uit uw privévermogen verhaald kunnen worden. Een risico is dan dat u bij een faillissement wellicht uw huis kwijt raakt.

Vennootschap onder Firma

Als u samen met één of meerdere ondernemers een onderneming op wilt richten, dan kunt u kiezen voor een Vennootschap onder Firma. Bij deze rechtsvorm dienen alle ondernemers iets in te brengen, zoals arbeidsuren, goederen en/of geld in te brengen. Een voordeel van een Vof is dat er geen minimumkapitaal vereist is. Daarnaast gaat inschrijving via de Kamer van Koophandel in het Handelsregister.

Het is verstandig om samen met de andere ondernemers goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een vennootschapsovereenkomst. Hierin kunt u afspraken maken over de inbreng, gevolgen als een vennoot ziek wordt, de winstverdeling of de verliesverdeling of bijvoorbeeld de omgang met conflicten.

Aansprakelijkheid

Schuldeisers kunnen verhaal halen bij het vermogen van de Vof. Als dit echter voor schuldeisers niets oplevert, dan kunnen zij de vennoten persoonlijk aanspreken. Iedere vennoot is dus hoofdelijk aansprakelijk.

Besloten Vennootschap

Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon, wat betekent dat het zelfstandig opereert. De rechtspersoon heeft eigen rechten en plichten die los staan van rechten en plichten van de eigenaar.

In een Besloten Vennootschap zijn er aandeelhouders die samen 100% van de aandelen bezitten. Er kan ook sprake zijn van 1 aandeelhouder. Dit wordt dan een directeur grootaandeelhouder genoemd.

Voordat de Besloten Vennootschap opgericht wordt, kunt u al als onderneming actief zijn, namelijk via een Besloten Vennootschap in oprichting. Oprichting geschiedt dan door inschrijving in het Handelsregister. Een notaris moet dan wel verklaren dat hij de oprichting van de Besloten Vennootschap regelt.

De oprichting van een Besloten Vennootschap geschiedt ook door inschrijving in het Handelsregister. Daarnaast wordt een notariële akte van oprichting opgesteld.

Aansprakelijkheid

Bij een Besloten Vennootschap ben je als eigenaar niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Alleen het vermogen van de Besloten Vennootschap kan aangetast worden.

Naamloze Vennootschap

Een Naamloze Vennootschap is net als een Besloten Vennootschap een rechtspersoon. Net als bij de Besloten Vennootschap, bestaat het kapitaal van de Naamloze Vennootschap uit aandelen. De eigenaren van de naamloze aandelen staan niet geregistreerd, wat betekent dat de aandelen over te dragen zijn. De benaming “naamloos” staat voor het niet verplicht bijhouden van een register van aandeelhouders.

Voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap zijn een oprichter, bestuurder en een aandeelhouder nog. Daarnaast is een startkapitaal van 45.000 euro vereist. De statuten moeten worden opgesteld in een notariële akte, die goedgekeurd moet worden door de notaris. Ook is inschrijving in het Handelsregister vereist.

Aansprakelijkheid

Aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de Naamloze Vennootschap. Bestuurders zijn alleen privé aansprakelijk als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur is het nalaten de onderneming te beschermen tegen risico’s die voorzienbaar zijn.

Maatschap

Bij een maatschap voeren de personen die in de maatschap zitten hetzelfde beroep uit. De personen die in de maatschap zitten worden ook wel “maten” genoemd. Zij brengen allemaal iets in, zoals geld, arbeid, goederen.

Voordat inschrijving plaatsvindt, kunnen de maten onderling een maatschapscontract opstellen. Hierin staan de afspraken vast, zoals afspraken over de winstverdeling. Als het maatschapscontract is opgesteld en is ondertekend, dan dient de inschrijving van de maatschap te geschieden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

De maten kunnen ieder voor een gedeelte privé aansprakelijk gesteld worden indien de maatschap schulden heeft. Als een andere maat onbevoegd heeft gehandeld, zijn de andere maten niet aansprakelijk.

Stichting

Als u een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel heeft, kunt u een stichting oprichten. Aan een stichting kunt u bijvoorbeeld denken aan Stichting Opkikker of de Anne Frank stichting.

De oprichting van een stichting geschiedt bij notariële akte. Dit kunt u alleen doen maar ook samen met anderen. Een rechtspersoon, zoals een Besloten Vennootschap kan ook een stichting oprichten. Daarnaast moet een stichting ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

Als bestuurder van een stichting bent u in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de stichting. Als er echter sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan het bestuur aansprakelijk gesteld worden in plaats van de onderneming.

Vereniging

Een vereniging kan worden gezien als een rechtsvorm waarbij een verzameling van personen een gezamenlijk doel voor ogen hebben. Een vereniging bestaat uit bestuur en haar leden. Voorbeelden van verenigingen zijn voetbalclubs, hockeyclubs, muziekscholen et cetera.

Een vereniging mag wel winst maken, maar de winst niet uitkeren aan haar leden. Deze winst moet gebruikt worden voor het doel van de vereniging.

U kunt bij de oprichting van een vereniging kiezen uit een notariële inschrijving of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

In beginsel is alleen de stichting aansprakelijk voor schulden. Echter kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Coöperatie

Een coöperatie is een vorm van een vereniging. Een coöperatie kan overeenkomsten aangaan voor en met de leden. Coöperaties tref je vooral aan in de agrarische sector, zoals FrieslandCampina. Een coöperatie mag, in tegenstelling tot een gewone vereniging, wel winst uitkeren aan haar leden.

Voor de oprichting van een coöperatie stel je statuten op. In de statuten zet je onder andere het doel van de coöperatie, de naam en de verplichtingen van de leden. Inschrijving geschiedt bij notariële akte.

Aansprakelijkheid

De leden van de coöperatie zijn aansprakelijk als dat is vastgesteld in de statuten. Als in de statuten niets is geregeld omtrent de aansprakelijkheid, dan geldt de wettelijke aansprakelijkheid. Bij het toepassen van de wettelijke aansprakelijk is elk lid voor een gelijk deel aansprakelijk.