Mediation: Wanneer een optie?

Als je een conflict hebt met iemand, dan wil je in de meeste gevallen dat dit wordt opgelost. Soms kan het conflict eenvoudig opgelost worden, door elkaar bijvoorbeeld een hand te geven. Echter zijn er ook gevallen waarin een conflict hevig is geëscaleerd. Wat komt er allemaal kijken bij een mediationtraject?

Mediation

Mediation houdt een bemiddeling in waarbij partijen die een conflict met elkaar hebben samen met een neutrale partij (de mediator/bemiddelaar), in een gestructureerd traject het conflict met elkaar proberen op te lossen, of proberen het conflict te voorkomen.

De mediator kijkt om wat voor soort conflict het gaat en de escalatiestatus van het conflict. Bij de escalatiestatus kijkt de mediator of het conflict nog op te lossen is met behulp van mediation. De mediator kan besluiten dat het conflict nog niet zodanig is geëscaleerd zodat het ook zonder tussenkomst van een ander persoon opgelost kan worden. Soms kan een conflict echter ook zodanig geëscaleerd zijn dat de enigste optie tussenkomst van de rechter is.

Ook zorgt de mediator ervoor dat het gesprek tussen beide partijen goed verloopt. De mediator zorgt voor structuur in het gesprek en zorgt ervoor dat beide partijen evenveel aan het woord komen.

Mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst is de eerste overeenkomst. Hierin staat wie de partijen zijn, waar het conflict over gaat en wat de kosten zijn van het mediationtraject.

Vaststellingsovereenkomst

Aan het einde van het mediationtraject kunnen de conflictpartijen samen met de mediator een vaststellingsovereenkomst opstellen en ondertekenen. In de vaststellingsovereenkomst komen de afspraken te staan die tijdens het mediationtraject zijn gemaakt. Partijen kunnen ook samen beslissen om geen vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, als zij tijdens het gesprek het conflict al hebben opgelost en er geen verdere afspraken gemaakt hoeven worden.

Een vaststellingsovereenkomst heeft als doel om misverstanden in te toekomst te voorkomen. Zo kan in de overeenkomst zijn vastgelegd dat het conflict definitief is afgesloten.

Basisprincipes van mediation

Vrijwillig

De partijen moeten zich niet gedwongen voelen tot een mediationtraject. Ook zijn partijen niet verplicht om akkoord te gaan met de oplossing. Als ze geen mediationtraject willen, dan kunnen ze dit dus weigeren. Het weigeren kan echter wel tot gevolg hebben dat het conflict verder escaleert of nooit wordt opgelost. Ook kan het weigeren tot gevolg hebben dat de ene partij naar de rechter stapt en de andere partij in een nadeligere positie komt te verkeren.

Het ondertekenen van de mediationovereenkomst heeft echter wel als gevolg dat partijen zich moeten inspannen. Dit houdt in dat ze bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan en ook daadwerkelijk het conflict willen oplossen.

Vrijblijvend

Partijen mogen tijdens de mediation vrijblijvend uitspraken doen of afspraken maken. Pas op het moment dat de afspraken in de vaststellingsovereenkomst staan en deze ondertekend is, is het bindend.

Vertrouwelijk

De zaken die besproken worden tijdens het mediationtraject, zijn vertrouwelijk. Ook de mediator zal niks naar buiten brengen. Als partijen wel willen praten over bepaalde zaken, met bijvoorbeeld familie of een leidinggevende, dan kan dit alleen als de partijen dit van elkaar toestaan.

Veilig

De partijen moeten tijdens het mediationtraject zich veilig voelen om hun verhaal bespreekbaar te maken. De mediator waarborgt de veiligheid door in te grijpen als er bijvoorbeeld veel door elkaar heen geschreeuwd wordt. Ook kunnen van tevoren gedragsregels afgesproken worden, zoals het niet gebruiken van geweld.

Voorlopig staakt het vuren

Tijdens de mediation is het niet de bedoeling dat partijen naar de rechter gaan. Alle procedures die voorafgaand aan het mediationtraject in gang waren gezet moeten worden gestaakt gedurende de mediation. Ook mogen partijen elkaar tijdens het traject niet lastig vallen met dreigbrieven, mails of bijvoorbeeld sommaties.

Verantwoordelijkheid

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het gesprek en de uitkomst van mediation. De mediator geeft aan partijen de ruimte om zelf te beslissen wat voor hen een goede oplossing kan zijn.

Volmacht

Partijen moeten in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Als een partij bijvoorbeeld beslissingen over een vergunning neemt, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk toestemming moeten hebben van de gemeente.

Kosten en duur

Het tarief voor een mediationtraject verschilt per geval. Het ene conflict is eerder opgelost dan het andere conflict. Bij Bergman Juridisch Adviesbureau betaalt u per uur 90 euro. U kunt gezamenlijk met de andere partij overleggen wie de kosten draagt.