Incasso-overeenkomst

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bergman: Bergman Juridisch Adviesbureau (eenmanszaak) gevestigd aan de Henri Dunantlaan 2 te (9728 HD) Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 550.301.49.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- en/of rechtspersoon die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep en aan Bergman de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Bergman afneemt.
 3. Incassodienst: de dienstverlening van Bergman die ertoe strekt onbetaalde vorderingen van Opdrachtgever namens hem bij zijn debiteur(en) te innen.
 4. Debiteur: degene op wie Opdrachtgever een vordering heeft, oftewel de schuldenaar van de Opdrachtgever.
 5. Vordering: het op enig moment totaal te vorderen bedrag van debiteur, inclusief alle kosten en rente.
 6. Hoofdsom: het door Opdrachtgever aangeboden openstaande bedrag.
 7. Buitengerechtelijke kosten: de, al dan niet, contractueel overeengekomen kosten tussen Opdrachtgever en Debiteur wanneer een incassobureau ingeschakeld wordt met een minimum van de wettelijke incassokosten.
 8. Kredietinformatie: de rapporten met als doel inzicht te geven in de kredietwaardigheid van een klant van Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de Incassodienst van Bergman Juridisch Adviesbureau tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Bergman uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Bergman gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Bergman onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Bergman behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. No cure – no pay

 1. Opdrachtgever is geen kosten verschuldigd voor de door Bergman in het kader van de Incassodienst geleverde diensten, producten en uitgevoerde en/of uit te voeren werkzaamheden, tenzij:
  a. Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het ter incasso aanbieden van de vordering;
  b. De vordering niet in het minnelijke traject kan worden geïnd en Opdrachtgever ervoor kiest de vordering niet middels een gerechtelijke procedure te innen;
  c. Gemaakte kosten niet met succes op de Debiteur kunnen worden verhaald.

Artikel 4. Algemene bepalingen

 1. Vorderingen waarvan de Hoofdsom groter is dan €25.000 (zegge: vijf-en-twintig-duizend euro) worden niet door Bergman geaccepteerd.
 2. Vorderingen waarvan Bergman het redelijke vermoeden heeft dat deze onrechtmatig of
  onjuist zijn worden niet door Bergman geaccepteerd.
 3. De incassowerkzaamheden kunnen door Bergman worden gestaakt op het moment dat de omstandigheden in voorgaande leden duidelijk worden nadat Bergman de Vordering heeft geaccepteerd.
 4. Op alle door Bergman geleverde diensten zijn tevens de Algemene Voorwaarden van Bergman Juridisch Adviesbureau van toepassing.

Artikel 5. Minnelijk traject

 1. Na acceptatie van de Vordering stuurt Bergman binnen 24 uur een incassobrief naar de Debiteur, tenzij de Opdrachtgever reeds een incassobrief heeft verstuurd die aan de wettelijke eisen voldoet en deze bij het verstrekken van de opdracht heeft bijgevoegd.
 2. Tenminste 14 dagen na het sturen van de eerste incassobrief stuurt Bergman de Debiteur een overzicht van de Vordering, verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten met een betaaltermijn van 14 dagen.
 3. Na het verstrijken van de in het voorgaande lid genoemde termijn stuurt Bergman een laatste incassobrief met aankondiging van een gerechtelijke procedure en een overzicht van de geschatte extra kosten voor de Debiteur, waarbij een laatste termijn van 7 dagen wordt gegeven voor het voldoen van de Vordering.
 4. Alle correspondentie met de Debiteur geschiedt zowel per e-mail als per (aangetekende) post.
 5. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Bergman onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele al dan niet gedeeltelijke voldoening van de Vordering.
 6. Wanneer de Debiteur de Vordering al dan niet gedeeltelijk voldoet op een rekening anders dan die is aangegeven in de laatst verzonden incassobrief is de Opdrachtgever gehouden de in die brief vermelde buitengerechtelijke incassokosten aan Bergman te voldoen binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 6. Gerechtelijk traject

 1. Wanneer een door Opdrachtgever ter incasso aangeboden Vordering niet of niet volledig is voldaan binnen de termijnen die hiertoe aan de Debiteur zijn geboden in het minnelijke traject ontvangt de Opdrachtgever een incassorapport met een advies met betrekking tot het al dan niet middels een gerechtelijke procedure incasseren van de Vordering.
 2. De Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde rapport schriftelijk aan te geven of de Vordering middels een gerechtelijke procedure dient te worden geïnd bij de Debiteur.
 3. Na de in het voorgaande lid bedoelde opdracht stelt Bergman binnen 7 dagen een concept-dagvaarding op, welke ter controle aan de Opdrachtgever wordt aangeboden.
 4. Na goedkeuring van de concept-dagvaarding wordt deze aangetekend en per e-mail aan de Debiteur verzonden met de mededeling dat Bergman de opdracht heeft gekregen de Vordering middels een gerechtelijke procedure te incasseren, hierbij wordt de Debiteur nog eenmaal in de gelegenheid gesteld de vordering binnen 3 werkdagen te voldoen.
 5. Bergman stuurt Opdrachtgever een voorschotfactuur voor:
  a. de kosten voor de deurwaarder, volgens de daarvoor op dat moment geldende wettelijke maximumtarieven;
  b. griffierecht en eventuele andere gerechtelijke kosten, volgens de daarvoor op dat moment geldende wettelijke maximumkosten;
  c. de kosten voor het opstellen van de dagvaarding, volgens de daarvoor op dat moment geldende verschottenstaffel.
 6. Na voldoening van de in het voorgaande lid bedoelde voorschotfactuur doet Bergman de dagvaarding betekenen bij de Debiteur door een door Bergman te kiezen gerechtsdeurwaarder en wordt de zaak bij de bevoegde rechtbank aangebracht.
 7. Opdrachtgever ontvangt een overzicht van de door Bergman gemaakte kosten en de zittingsdatum.
 8. Bergman voert de procedure namens Opdrachtgever en in beginsel schriftelijk. Op verzoek van de Opdrachtgever kan van het in dit lid bepaalde in overleg worden afgeweken voor zover de extra kosten van het in persoon procederen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7. Gerechtelijke beslissing

 1. Wanneer de Rechtbank de vordering geheel toewijst geeft Bergman de gerechtsdeurwaarder namens Opdrachtgever opdracht de vordering te innen, al dan niet door toepassing van dwangmiddelen. De Opdrachtgever ontvangt de hoofdsom binnen 30 dagen na volledige voldoening van de Vordering door de Debiteur.
 2. Wanneer de Rechtbank de vordering gedeeltelijk toewijst geeft Bergman de gerechtsdeurwaarder namens Opdrachtgever opdracht de vordering te innen, al dan niet door toepassing van dwangmiddelen. Door de Debiteur voldane bedragen worden allereerst aangewend voor het aan Bergman voldoen van de (buitengerechtelijke) incassokosten, gerechtelijke kosten en alle overige kosten die Bergman heeft gemaakt in het kader van het innen van de betreffende Vordering.
 3. Wanneer de Rechtbank de vordering volledig afwijst is Opdrachtgever slechts gehouden tot het betalen van de buitengerechtelijke incassokosten aan Bergman, hiertoe ontvangt de Opdrachtgever binnen 14 dagen na het bekend worden van de beslissing van de Rechtbank een factuur, de in art. 6 lid 5 genoemde kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Bergman gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Bergman, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Bergman met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.