Gebruiksvoorwaarden Legal Cheetah

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

 1. Aanbieder, Bergman Juridisch Adviesbureau, een éénmanszaak gevestigd aan de Henri Dunantlaan 2 (9728 HD) te
  Groningen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Bergman.
 2. Gebruiker, de partij, al dan niet in uitvoering van beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Legal Cheetah chat-bot.
 3. Legal Cheetah, de door Aanbieder aan Gebruiker via het internet beschikbaar gemaakte chat-bot welke de Gebruiker in staat
  stelt om niet-complexe juridische vragen te beantwoorden.
 4. Abonnement, het door Aanbieder aan Gebruiker aangeboden abonnement op gebruik van Legal Cheetah tegen een
  periodieke betaling.
 5. Gebruiksvoorwaarden, de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Algemene gebruiksvoorwaarden

 1. Abonnement, aan Gebruiker wordt tijdens de duur van het abonnement de functionaliteit van het door Aanbieder
  ontwikkelde Legal Cheetah ontsloten.
 2. Software, Aanbieder verstrekt uitsluitend de functionaliteit die de programmatuur biedt.
 3. Set up fee, bij aanvang van het abonnement is Gebruiker eenmalig een betaling van €150,00 per gebruiker verschuldigd aan
  Aanbieder voor het instellen van de apparatuur en programmatuur.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juist omgaan met de door Aanbieder geleverde of beschikbaar gemaakte
  programmatuur.

Artikel 4. Looptijd, verlengingen en opzegging van het abonnement

 1. Het abonnement wordt door Gebruiker aangegaan vanaf [DATUM] voor de duur van één (1) jaar.
 2. Het abonnement is in de laatste maand van de abonnementsduur opzegbaar. Na het einde van de eerste abonnementsduur is
  het abonnement maandelijks opzegbaar.
 3. Indien het abonnement maandelijks opzegbaar is dan kan opzegging geschieden tot de laatste vijf (5) dagen van de lopende
  maand.
 4. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De abonnementsprijs is vastgesteld op €75,00 exclusief 21 % btw per maand.
 2. De abonnementsprijs wordt steeds iedere maand gefactureerd.
 3. Het abonnementsgeld is steeds voorafgaand de abonnementsperiode waarop het abonnementsgeld betrekking heeft
  verschuldigd.
 4. Kosten welke door Aanbieder gemaakt worden die buiten de reguliere dienst vallen worden apart aan Gebruiker
  gefactureerd.
 5. Aanbieder maakt alleen kosten buiten het reguliere abonnement na uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker.
 6. Indien Gebruiker twee termijnen mist dan wordt Gebruiker buitengesloten van het gebruik van Legal Cheetah. De
  resterende abonnementsbedragen blijven opeisbaar voor Aanbieder.

Artikel 6. Juridische vragen welke nog niet aan de database zijn toegevoegd

 1. Indien Gebruiker een vraag stelt die nog niet in de database met vragen opgenomen is wordt aan Gebruiker een voorstel
  gedaan met de te nemen acties. Die acties kunnen zijn:
  i. In het geval van een complexe vraag: het door Aanbieder laten beantwoorden van die vraag op basis van
  offerte;
  ii. In het geval van een simpele vraag; het toevoegen van de gestelde vraag inclusief antwoord, in een
  algemene vorm, aan de database voor een fixed price. Dit bedrag is athankclijk van de complexiteit van
  de vraag, een passend voorstel wordt in de omgeving van Legal Cheetal1 aande Gebruiker gedaan.
 2. In het geval dat een vraag aan de database toegevoegd kan worden wordt deze vraag met bijbehorend antwoord beschikbaar
  voor alle Gebruikers.
 3. De aan de dalabase Loegevoegde vragen worden alLijd zo geformuleerd dal ûj niel aan de originele gebruiker gekoppeld
  kunnen worden.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Op alle gegevens die Gebruiker bij Aan bieder aanbiedt geldt een eeuwigdurende geheimhoudingsplicht.
 2. Gegevens mogen uitsluitend op basis van uitdrukkelijke toestemming aan derden overgedragen worden of buiten de
  organisaLie van Aanbieder verwerkL worden.
 3. Gebruiker geefl bij deze Loeslemming voor hel verwerken van eventuele, Lijdens hel gebruik van T.egal Cheelah door
  Gebruiker verslrekle gegevens, door sub-verwerkers Len einde lol een goed an lwoord op de door Gebruiker geslelde vraag Le
  komen.

Artikel 8. Intellectuele Eigendom

 1. Gebruiker ontvangt een gebruikslicenlie van Aanbieder gedurende de abonnemenlsduur.
 2. De gebrnikslicen lie houdL in dal Gebrniker op een normale wijze van T.egal CheeLah gebrnik maakt. Onder abnormaal
  gebruik, strijdig melde licenLie, wordt in ieder geval verslaan:
  i. SyslemaLisch de gehele achterliggende dalabase op vragen;
  ii. Door middel van reverse-engineering de broncode van T.egal Cheelah proberen te achterhalen.
 3. De broncode van de programmaLUur wordt niel Ler beschikking gesteld aan Gebruiker.
 4. Indien Gebrniker zijn bevoegdheden uil de gebrnikslicenLie Leb uilen L1·eeddl an kan Aanbieder Gebrniker uilsluilen van hel
  gebruik van Legal Cheetah en het abonnement beëindigen, de resterende abonnementsbedragen voor het betreffende jaar
  blijven opeisbaar voor Aanbieder.

Artikel 9. Onderhoud en Service Level

 1. Indien Aanbieder onderhoud verricht aan de programmatuur dan kan dit betekenen dat Gebruiker op dat moment geen
  gebruik kan maken van de functionaliteiten van de programmatuur.
 2. Aanbieder verbindt zich er toe uitsluitend tussen 21 :00 en 03:00 onderhoud uit te voeren aan de programmatuur behoudens
  noodgevallen.
 3. In het geval dat er onmiddellijk onderhoud vereist is wegens zwaarwegende omstandigheden kan Aanbieder het onderhoud
  ook buiten de tijden genoemd in lid 2 uitvoeren.
 4. Aanbieder garandeert onder geen beding dat de functionaliteit van de programmatuur te allen tijde beschikbaar is.
 5. Aanbieder is uitsluitend gebonden aan een inspanningsverbintenis en niet aan een resultaatsverbintenis.
 6. Eventuele werkzaamheden die buiten de sfeer van het onderhoud vallen worden door Partijen in onderling overleg
  overeengekomen.

Artikel 10. Wijziging van voorwaarden

 1. Aanbieder behoudt het recht voor om steeds als de abonnementstermijn van 1 (één) jaar verstreken is een wijziging in de
  voorwaarden te doen. De abonnementsprijs kan door Aanbieder ieder jaar met maximaal 7% worden verhoogd.
 2. Van de in lid I bedoelde wijziging doel Aanbieder 60 (,.eslig) dagen voorafgaand aan die wijziging mededeling aan
  Gebruiker. Deze mededeling omschrijft welke wijzigingen Aanbieder gaal maken in de voorwaarden.
 3. Gebruiker heeft op dal momenl de mogelijkheid om de gewijzigde voorwaarden stilzwijgend te accepLeren of om het
  abonnemen L op Le zeggen volgens hel regime in artikel 4.
 4. Indien Gebruiker geen actie onderneemL na de aankondiging als in lid 2 en de Lermijn als bedoeld in lid 2 versLreken is dan
  wordt de Gebruiker geacht de nieuwe voorwaarden geaccepleerd te hebben.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Aanbieder is beperkt tot een bedrag gelijk aan de over dat jaar door Gebruiker verschuldigde
  abonnementsgeld.
 2. Legal Chectah werkt op basis van kunstmatige intelligentie, dat betekent dat Legal Cheetah continu in ontwikkeling is.
  Gegeven antwoorden worden continu door Aanbieder geëvalueerd en indien nodig aangepast. Zodoende kunnen er door
  Gebruiker geen rechten worden ontleent aan de door Legal Cheetah verstrekte informatie. Aanbieder verwerpt ook iedere
  aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit de door Legal Cheetah verstrekte informatie.
 3. Legal Cheetah baseert aan de Gebruiker gegeven informatie altijd op de door de Gebruiker aangeleverde vraagstelling.
  Gebruiker erkent dal, indien een vraag onjuisl of onvolledig gesteld wordL, l.egal CheeLah mogelijkerwijs onvolledige
  informalie verslrekl mel betrekking Lol de door Gebruiker geslelde juridische vraag.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Aanbieder gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Op deze abonnementsovereenkomst zijn ook de algemene voorwaarden van Aanbieder van toepassing.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontslaan
  naar aanleiding van een overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedee!Lelijk van Loepassing zijn, of
  naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uiLvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden
  beslechl door de bevoegde rechter van de vesligingsplaals van Aanbieder, Len:dj een dwingende welsbepaling zich hiertegen
  verzet. Dil !aal onverlet dal Aanbieder melde Gebruiker kan overeenkomen hel geschil le )alen beslechLen door middel van
  onafhankelijke arbilrage.