Rechtsbijstand

Het kan voorkomen dat u in een juridisch geschil verzeild raakt met een andere partij waarbij u of de wederpartij het noodzakelijk acht om een gerechtelijke procedure te starten. Vaak is het echter aan te raden om eerst onderling te proberen om het geschil op te lossen of tot een compromis te komen. Bij mediation bemiddelt een onpartijdige tussenpersoon het gesprek, waardoor u tot een oplossing komt die voor beide partijen voordelig is. Indien u écht geen andere mogelijkheid ziet dan de rechtsgang, is het van groot belang dat u tijdens dit proces rechtsbijstand geniet. Zelf een rechtszaakprocedure starten of in deze procedure verzeild raken kan veel tijd en energie kosten en de financiële kosten kunnen vrij hoog oplopen. Rechtsbijstand helpt u om eventuele negatieve gevolgen van een rechtszaak zoveel mogelijk te voorkomen en daarnaast staat u juridisch gezien een stuk sterker!  Hoe een rechtspraakprocedure er precies uitziet? En waar u rekening mee moet houden? Dat leest u hieronder. 

Procedure bij de rechter beginnen

Heeft u een conflict met bijvoorbeeld uw buurmaneen bedrijf of stichting en wilt u dit conflict laten oplossen door de rechterDan heeft u te maken met een civiele procedure ofwel een burgerlijke procedure. U verschijnt voor de kantonrechter of civiele rechter en u kunt deze procedure starten door middel van een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure. Om de tegenpartij op te roepen om te verschijnen voor de rechter start u een dagvaardingsprocedure, waarbij een dagvaarding wordt verstuurd. Deze dagvaarding omschrijft de reden voor de rechtszaak, de aard van het conflict en voorziet de tegenpartij van overige benodigde informatie omtrent de gang van zaken.  
 
In de verzoekschriftprocedure start u de procedure door bij de rechter een verzoek in te dienen. Hierin dient u aan te geven wat de redenen zijn van uw verzoek. Er zijn veel uiteenlopende onderwerpen van verschillende waarden welke u aanhangig kunt makenDe grond en de waarde van het conflict zijn bepalend voor naar welke rechter u dient te gaan. Naast een eventueel geschil met uw medeburger of een bedrijf, kunt u ook in een geschil terechtkomen met de overheid. Indien u het oneens bent met een beslissing van een bestuursorgaankunt u hiertegen bezwaar maken. Indien uw bezwaar door het bestuursorgaan wordt afgewezen, kunt u het geschil aanhangig maken bij de bestuursrechter.

Voor de rechtbank verschijnen

In de rechtspraakprocedure staan de twee partijen tegen over elkaar. Partijen kunnen als verschillende hoedanigheden aangeduid worden voor de rechter. Dit is mede afhankelijk van de reden voor de rechtszaakprocedure en in hoeverre u tijdig reageert op het proces. De dagvaarding die u ontvangt beschrijft de aard en de omvang van het conflict, in welke plaats u voor de rechter dient te verschijnenals welke partij voorkomt voor de rechtbank en of het gaat om een spoedprocedure of een uitgebreide procedure.  

wordt aangeduid als verdachte in een strafzaak, indien u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie heeft ontvangen. Het Openbaar Ministerie is de partij die de strafeis aanhangig maakt bij de rechtbank. Ongeacht welke meningen derde partijen en eventueel de media bedeeld zijnbent u volgens de Nederlandse wet onschuldig, zolang u nog niet bestraft bent door de rechter of via een strafbeschikking. 

U wordt aangeduid als gedaagde, indien namens een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon een dagvaarding ontvangt, zoals bijvoorbeeld uw buurman of de onderneming waarvoor u werktIn dat geval zal u in de rechtbank als gedaagde tegenover de eiser (de buurman of ondernemingstaan.  

wordt aangeduid als belanghebbende, indien u direct een bepaald relevant belang heeft bij de verloop van de rechtspraakprocedure. Het staat de rechter vrij om te toetsen wie betrokken is als belanghebbende in een geschilIn een burgerlijke rechtszaak bent u bijvoorbeeld belanghebbende wanneer er een verzoekschrift wordt ingediend waar u een belang bij heeftIndien de tegenpartij schriftelijk reageert op een dergelijk verzoekschrift, wordt deze partij als de verweerder aangeduid. Deze reactie wordt dan ook wel een verweerschrift genoemd. 

Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u zelf een rechtspraakprocedure gestart? Neem dan direct contact met ons op voor rechtsbijstand. Van ons kunt u volledige toewijding en inzet verwachten. Bergman Juridisch Adviesbureau, maakt verschil in elk geschil! 

Inhoudsopgave

Ontmoet Jurigen

Onze slimme tool voor het opstellen van juridische documenten!
BETA
Scroll naar top