De vaststellingsovereenkomst

signing contract U8VSNWB 2
.

Een vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen om een onzekere situatie vast te leggen. U kunt bijvoorbeeld denken aan ontslagzaken waarbij partijen een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden willen beëindigen, of als partijen afspraken willen maken over bepaalde herstelwerkzaamheden.

Definitie

De wet wijdt een titel aan de vaststellingsovereenkomst. Hierin komt ook naar voren dat niet iedere overeenkomst die een einde maakt aan een conflict een vaststellingsovereenkomst is. Het moet namelijk gaan om een overeenkomst ter beëindiging of ter voorkoming van een geschil of onzekerheid over wat tussen partijen rechtens geldt. Het moet dus niet gaan om afspraken over het begroeten van elkaar, maar bijvoorbeeld afspraken over de verdeling van de huishoudelijke taken.

Mondeling of schriftelijk

Een vaststellingsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen worden. Toch is het vanwege bewijsredenen verstandiger om een schriftelijke vaststellingsovereenkomst te maken.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst

Belangrijk is natuurlijk dat vermeld staat wie de partijen zijn voor wie de overeenkomst geldt. De volledige namen, het adres en eventuele rechtsvormen,zoals een bv of vof moeten worden genoteerd. Ook moet de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is afgesloten vermeld worden.

Considerans

In de considerans staan de overwegingen en bedoelingen van partijen waarom zij deze afspraken maken. Dit staat meestal in het begin van de overeenkomst. Een considerans opnemen is niet verplicht, maar wel een handig bewijsmiddel. Als er namelijk op een moment onenigheid ontstaat, dan kunnen partijen terugvallen op de considerans. In een considerans kan bijvoorbeeld staan dat er een vloer moet worden geleverd voor de badkamer. Door dit op te nemen kan de partij die verplicht is de vloer te leveren geen houten vloer leveren, omdat die niet geschikt is voor een badkamer.

Omschrijving geschil/conflict

Het is belangrijk om het geschil/conflict voldoende en concreet te omschrijven.

Bedenktijd

Soms wordt een bedenktermijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. De bedenktermijn bedraagt dan meestal 14 dagen, waarin

Clausules

geheimhoudingsclausule

In deze clausule kan komen te staan dat partijen geen mededeling naar derden doen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Boeteclausule

In de boeteclausule staat een boetebeding met daarin een boetebedrag indien partijen of één van de partijen de verplichtingen genoemd in de vaststellingsovereenkomst niet nakomt.

Entire agreement clausule

Deze clausule bepaalt dat de overeenkomst alle afspraken tussen de partijen bevat. Alle afspraken buiten de overeenkomst gelden dus niet.

Evergreen clausule

In de evergreen clausule kan worden opgenomen dat bepalingen uit de overeenkomst blijven gelden als de overeenkomst wordt beëindigd.

Executoriale titel

In beginsel heeft een vaststellingsovereenkomst geen executoriale kracht. Een executoriale kracht betekent dat de partijen nakoming kunnen afdwingen, zonder dat de rechter er tussen komt.

Finale kwijting

Finale kwijting betekent dat als alle afspraken (juist) zijn nagekomen, er niks meer te vorderen is. Als je bijvoorbeeld ontslagvergoeding hebt betaald, en je bent alles nagekomen, dan kan de andere partij niks meer op dat gebied vorderen.

Welk recht

Daarnaast wordt vaak in een vaststellingsovereenkomst opgenomen welk recht van toepassing is, zoals het Nederlandse recht. De reden dat dit wordt opgenomen is om te voorkomen dat buitenlands recht wordt toegepast.

Ondertekening

De vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend door de partijen die genoemd staan aan het begin van de overeenkomst, dus de conflictpartijen.