Consumentenrecht

Iedereen krijgt wel eens te maken met het consumentenrecht. Denk bijvoorbeeld aan die keer dat u met een kapotte laptop bij de servicebalie stond met de hoop dat de reparatie onder garantie zou vallen. Of die ene keer dat u twee verschillende maten van een kledingstuk online heeft gekocht en één hiervan weer retour stuurt. Maar binnen hoeveel dagen kunt u zich wettelijk gezien eigenlijk bedenken na een aankoop? En hoe lang hoort u garantie te hebben op een product? Deze vragen worden beantwoord binnen het kader van het consumentenrecht. Wat het consumentenrecht precies inhoudt en welke rechten en plichten hierbij komen kijken leest u hieronder.

Wat is het consumentenrecht?

Het consumentenrecht behandelt de relatie tussen de consument en een professionele partij. Dit omvat veel verschillende aspecten, waardoor de regelgeving verspreid is over meerdere wetten, waaronder het Burgerlijk Wetboek, maar ook de Wet Koop of Afstand, de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Al deze wetten hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn er met name op gericht om de consument meer bescherming te bieden! Het consumentenrecht is dwingend recht, wat inhoudt dat de consument vergaande bescherming geniet. Dit heeft er mee te maken dat de consument vaak de ‘zwakkere partij’ is bij het sluiten van een (koop)overeenkomst met een professionele partij. De wetgeving binnen het consumentenrecht biedt dus veel rechten, maar ook enkele plichten, voor de consument in het handelsverkeer. Wat deze rechten en plichten precies inhouden leest u hieronder.
Consumentenrecht
Vinyl store

De koopovereenkomst

Bij een consumentenkoop koopt de consument een (on)roerende zaak van de verkoper, die handelt vanuit een bepaald beroep of bedrijf. Deze aankoop vormt een koopovereenkomst, wat als volgt wordt gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek:

“Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.” – Art. 7:1 BW

In een dergelijke overeenkomst wordt er dus altijd een prijs bepaald. In het geval dat de koper en verkoper geen prijs hebben afgesproken, is er nog steeds sprake van een overeenkomst waaronder een redelijke prijs geldt. Alleen in gevallen waarbij de zaak onvoldoende bepaalbaar in, kan de overeenkomst als nietig worden beschouwd.

Verplichtingen van de verkoper

  1. Eigendomsoverdracht – Elke (on)roerende zaak heeft een juridische eigenaar. Bij het sluiten van een koopovereenkomst neemt de koper de rechtspositie ten opzichte van deze zaak over van de verkoper.
  2. Aflevering – De verkoper is verplicht om de zaak af te leveren aan de consument. Met betrekking tot roerende zaken zal dit via bezitsverschaffing gaan, terwijl registergoederen worden ‘afgeleverd’ door middel van een inschrijvingsprocedure of een notariële akte.
  3. Conformiteitseis – De afgeleverde zaak dient te voldoen aan de eigenschappen die de koper mocht verwachten op grond van de koopovereenkomst. In het geval dat de zaak gebreken heeft, is de verkoper verplicht tot het herstellen of vervangen hiervan. De bewijslast wordt in dit geval omgekeerd, wat inhoudt dat het aan de verkoper is om bewijs te leveren dat het product wél aan de eigenschappen voldoet. Er geldt in Nederland geen wettelijke garantietermijn, omdat het per product verschilt hoe lang deze mee hoort te gaan.

Verplichtingen van de koper (consument)

  1. Betaling – De koper is verplicht om de koopprijs te betalen ten tijde en ter plaatse van de aflevering. In beginsel bent u niet verplicht om meer dan de helft van het bedrag vooruit te betalen.
  2. Nakomen overige verplichtingen – De koper is verplicht tot het nakomen van andere overeengekomen verplichtingen naar de verkoper. In het geval dat de koper hierin te kort schiet, is de verkoper bevoegd om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit houdt in dat de koper het geld terug krijgt en de verkoper de zaak terug krijgt. Er kunnen eventueel aanvullende schadevergoedingen geclaimd worden.

De consumentenovereenkomst

De consumentenovereenkomst is een bijzondere vorm van de koopovereenkomst. Dit betreft onder andere aankopen op afstand, zoals via het internet. Op het internet wordt de koop overeengekomen zonder dat beide partijen gelijktijdig aanwezig zijn en dit proces voldoet zich via een georganiseerd systeem. Een ander voorbeeld van een consumentenovereenkomst betreft aankopen buiten de verkoopruimte van de verkoper, zoals aan de deur (colportage) of op straat. Hierbij zijn beide partijen wel gelijktijdig aanwezig, maar door de ongebruikelijke omgeving geniet de consument extra bescherming. Zo is de verkoper in een dergelijke situatie verplicht tot het verstrekken van gedetailleerde informatie en heeft de consument een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na ontvangst. Deze bedenktijd geldt niet voor bederfelijke producten, vrijetijdsbesteding en gepersonaliseerde producten.

Heeft een bedrijf of verkoper u als consument onrecht aangedaan? Of heeft u een andere consumentrechtelijke kwestie?

Neem dan nu contact met ons op.