Bezwaarschriftprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit (beschikking) van de overheid kunt u hiertegen bezwaar maken. Denkt u hierbij aan het niet verlenen van een bouw- of kapvergunning, of een verkeersboete waar u het niet mee eens bent.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift staat altijd op de beschikking (het besluit) vermeld. U dient een bezwaarschrift altijd in bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. Bent u het niet eens met de wijze waarop uw bezwaarschrift is behandeld, dan kunt u tegen het nieuwe besluit in beroep gaan bij de rechter.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent kunt u in beginsel altijd bezwaar maken, maar dit heeft niet altijd zin. Wilt u uw kansen voor een succesvolle procedure door ons laten inschatten? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op.

Vergunningaanvragen

Veruit de meeste bezwaarschriften worden ingediend naar aanleiding van een afgewezen vergunningsaanvraag. De overheid moet zich aan een veelvoud aan regels houden bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag. De hoofdregel is dat een vergunning wordt toegewezen, tenzij dit om (beleids)regels, de openbare orde of de volksgezondheid niet kan worden toegestaan. In de meeste gevallen wordt een aanvraag afgewezen omdat de inhoud van de aanvraag strijdig is met de regels die van toepassing zijn op de gevallen waarop de aanvraag betrekking heeft. Bijvoorbeeld het afwijzen van een bouwvergunning omdat het bouwwerk niet voldoet aan de bouw- en gebruiksvoorschriften, of strijdig is met de beleidsregels met betrekking tot het straatbeeld. In een dergelijk geval dient u aan te tonen dat de overheid de aanvraag inhoudelijk onjuist heeft beoordeeld. Doet u dit met succes, dan wordt de vergunning alsnog toegewezen.

Als uw vergunning wordt afgewezen omwille van de openbare orde of de volksgezondheid is het lastiger om uw gelijk aan te tonen: u zult moeten kunnen bewijzen dat het feit waarvoor u de vergunning aanvraagt geen negatief effect heeft op de openbare orde of volksgezondheid.

Eenvoudiger is het om in zo’n geval de besluitvormingsprocedure aan te vechten in plaats van het besluit. Want hoewel het gezag zich zonder meer kan beroepen op het algemeen belang, dient hier wel een zorgvuldige afweging en procedure aan ten grondslag te liggen.

Verkeersboetes (Wet Mulder)

In de praktijk is het lastig om met succes een verkeersboete aan te vechten. De bewijslast ligt namelijk bij u en een verklaring van een opsporingsambtenaar weegt altijd zwaarder dan uw woord. Dit betekent niet dat het instellen van administratief beroep in geen geval zin heeft:  als u bijvoorbeeld kunt aantonen dat uw voertuig op het moment dat de overtreding is begaan ergens anders was of u het voertuig niet meer in uw bezit had heeft u een sterke zaak. Situaties waarin dit voor kan komen zijn:

  • U heeft het voertuig verkocht, maar de overschrijving is administratief nog niet afgehandeld.
  • Uw voertuig is vermist, maar u heeft hiervan nog geen aangifte gedaan.
  • U heeft sluitend bewijs dat uw voertuig elders was (foto met plaats- en datumaanduiding, of een ander proces-verbaal)

In het geval dat uw voertuig wél betrokken was bij de overtreding maar u kan aantonen dat u ten tijde van de overtreding het voertuig niet bestuurde heeft het maken van bezwaar geen zin: u bent verantwoordelijk voor bekeuringen op uw kenteken. U kunt in een dergelijk geval wel een schadevergoeding vorderen van de feitelijke bestuurder.

Zienswijzen

In de hierboven omschreven gevallen gaat het om een bezwaar tegen een besluit van de overheid. U kunt echter ook uw belang aangeven reeds voordat het besluit is genomen. Dit heet het indienen van een zienswijze en is vaak bedoeld om planschade te voorkomen. De meeste zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van plannen voor ruimtelijk ontwikkelingen. Een goed voorbeeld hiervan is een vergunningaanvraag voor de bouw van een appartementencomplex tegenover uw huis. De bouw van een dergelijk complex ontneemt u het uitzicht en leidt ongetwijfeld tot een waardevermindering van uw woning. Deze schade – de waardevermindering – heet planschade. Bij het toekennen van een bouwvergunning zal de gemeente niet alleen kijken naar de eisen voor het bouwwerk op zich, maar ook een belangenafweging moeten maken: het belang van de ontwikkelaar, het belang van woningzoekenden en uw belang, namelijk de waarde van uw woning. In de zienswijze maakt u uw bezwaren tegen de ontwikkeling gemotiveerd kenbaar. Als het besluit toch wordt genomen, kunt u uw zienswijze gebruiken als basis voor uw bezwaar.

Heeft u nu juridische hulp nodig?

Klik op de knop hieronder om direct contact met ons op te nemen!
Bel NU!
Scroll naar top
Select Service

Select time

Select a service and date to see available times.

Add your details

Please let us know if you have any special requests. Thank you.

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.