Algemene voorwaarden: de beschermingsbepalingen

justice law and legal concept judge gavel and law NA38UC4
.

Algemeen

Bij het sluiten van overeenkomsten kunnen algemene voorwaarden een rol spelen. Als u algemene voorwaarden van toepassing verklaart bij overeenkomsten die u sluit met consumenten, dient u echter wel rekening te houden met de beschermingsbepalingen die de wetgever aan consumenten heeft toegekend. In dit artikel ga ik in op die bepalingen.

De zwarte lijst

De zwarte lijst is neergelegd in artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. In de zwarte lijst staan bedingen die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Een voorbeeld van een beding uit de zwarte lijst is het ontnemen van het recht om de prestatie op te eisen. Als u zo’n bepaling wel in uw algemene voorwaarden opneemt, dan kan de wederpartij deze bepaling vernietigen. Dit betekent dat de bepaling dan niet meer geldt.

De grijze lijst

De grijze lijst is neergelegd in artikel 237 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan bedingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Ze zijn dus niet automatisch onredelijk bezwarend. Als de wederpartij (consument of klein bedrijf) beroep doet op een beding uit de grijze lijst, dan is het aan de gebruiker van de algemene voorwaarden (dus het bedrijf die de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard) om te bewijzen dat de bepaling niet onredelijk bezwarend is.

De open norm

Ten slotte is er nog de open norm, welke van toepassing is op zowel consumenten als ondernemingen. De open norm van artikel 233 sub a van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: “Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar, indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van de partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.”

De blauwe lijst

De blauwe lijst is een Europese en indicatieve lijst en geldt alleen voor consumenten. De lijst is opgenomen in de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Veel bepalingen die op de blauwe lijst staan, komen voor in de grijze en zwarte lijst.